Skip to content

You are here: Home / Segell TECNIO

Segell TECNIO

                                                                                                 


IMEM-CIEFMA

                
 

El Centre IMEM-CIEFMA sorgeix de la integració de dos grups de recerca, IMEM (Innovació en Materials i Enginyeria Molecular) i CIEFMA (Centre d'Integritat Estructural, Fiabilitat i Micromecànica dels Materials) que persegueixen el disseny, l'optimització i l'aplicació de materials en diferents àmbits industrials, que van des de la biomedicina a l'enginyeria estructural, passant per l'energia.

IMEM

Grup consolidat de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) que té com a objectiu desenvolupar ciència bàsica i recerca aplicada en els àmbits de les enginyeries química i de materials. El grup IMEM està fonamentalment especialitzat en materials de naturalesa orgànica, com els polímers, tot i que per aplicacions específiques treballa amb materials ceràmics (catàlisis) i metàl·lics (corrosió).

Les capacitats tecnològiques del grup IMEM poden resumir-se en les següents aportacions susceptibles de ser transferides al sector empresarial:

 • Desenvolupament de sensors electroquímics per a la detecció de micro-organismes, bioanalits i vapors orgànics tòxics. 

 • Desenvolupament de sistemes polimèrics alliberadors de fàrmacs o substàncies d'interès per a la indústria biotecnològica i agrícola. El centre té àmplia experiència en el disseny d´hidrogels, pel·lícules i fibres per desenvolupar sistemes d'alliberament específics i controlats en funció del perfil de solubilitat del compost que es vol alliberar. 

 • Sistemes per a l’enginyeria de teixits que aportin multifuncionalitat i una major biocompatibilitat, alhora que altres funcionalitats, com ara la bioadhesió, l'alliberament controlat de substàncies, la detecció, etc.

 

 

                                 

 

 • Protecció contra la corrosió. IMEM té àmplia experiència en el control i la protecció contra la corrosió (acer, ferro de fosa, aliatges d'alumini, aliatges de magnesi i alumini de fosa). Predicció del temps de vida útil de l'estructura i desenvolupament de sistemes de protecció en funció de les necessitats.

 

 

 

 • Caracterització de sistemes i peces polimèriques en funció de les condicions de processament per a millorar les seves propietats, incloent tintes plàstiques per impressió 3D.

 • Catalitzadors sobre la base hidroxiapatita per a la fixació de CO2. Desenvolupament de catalitzadors per transformar gasos rics en CO2 en productes químics de valor afegit, reduint l'impacte de gasos contaminants a l'atmosfera.

 • Desenvolupament d'elements orgànics per a sistemes que emmagatzemen energia: elèctrodes orgànics flexibles, electròlits sòlids orgànics i sistemes integrats.

CIEFMA

El CIEFMA és un grup de recerca consolidat de la UPC dedicat a la recerca bàsica i aplicada en el camp de la Integritat Estructural, la Micromecànica i la Fiabilitat dels Materials en l’enginyeria. Els principals trets característics que defineixen l'activitat de CIEFMA són: 

(1) l’expertesa en l'avaluació i el coneixement de la integritat mecànica i la fiabilitat dels materials (ceràmics base zircònia, acers inoxidables i d'alta resistència, aliatges de titani i alumini, compostos ceràmics-metàl·lics, en especial carburs cimentats i recobriments durs) a diferents escales microstructurals; 

(2) el seu potencial d'implementació de processos avançats per a l'optimització del disseny microstructural i / o funcionalitat de sistemes específics de materials. Dins d’aquest marc, l’activitat que es realitza en el CIEFMA es fonamenta en l'excel·lència en la recerca, la internacionalització i la transferència efectiva del coneixement com a pilars transversals, vinculada a un enfocament multidisciplinar i intersectorial. Les àrees de recerca en les que el CIEFMA centra els seus esforços són:

 • Manteniment de la d'integritat estructural en condicions de servei dels materials en l’enginyeria, inclouen la unió d’estructures i l'anàlisi de fallides;

 • Comportament mecànic de ceràmiques avançades i compostos, tan a temperatura ambient com a altes temperatures, així com l'influencia de noves rutes de processament, com la fabricació additiva.

 • Disseny microstructural d'aliatges metàl·lics processats mitjançant diferents rutes de fabricació, incloent-hi fabricació additiva;

 • Avaluació i coneixement dels fenòmens de degradació superficial, inclosos els canvis induïts sota càrrega de contacte, així com l'exposició tèrmica/mediambiental;

 • Micromecànica i nanomecànica de materials, tant a nivell màssic com en capes fines.